Den digitala logistiken

Sedan datorerna gjorde intåg på marknaden så har dessa kunnat användas i allt större utsträckning för att underlätta för företag. När sedan Internet kom så kom även datorerna att utvecklas i rask takt och den digitala biten av logistikkedjan har ökat kraftigt. Den fortsätter att öka än idag och har från att varit ett hjälpmedel vid exempelvis fakturering, blivit oumbärlig för logistiken. Digital logistik kommer ta över mer och mer, speciellt när det gäller transport av gods.

Digital logistiks användningsområden

Globaliseringen har växt enormt till följd av utvecklingen av IT-system och andra digitala lösningar. Kopplingen mellan logistik och IT har i samma takt blivit allt viktigare, och möjliggjort att företag kunnat operera över hela världen på ett helt annat sätt än tidigare. Företag kan placera tillverkning, lager och planering i olika länder tack vare att man med hjälp av digitaliseringen, i form av ett affärssystem, kan sitta någon helt annanstans i världen men ändå hålla koll på lagerhållning med ett lagerhanteringssystem. Denna håller reda på vilka varor som finns i lagret och var de finns. Lagersystemet kan ge beställningar till truckförare och annan personal och därmed ta bort den mänskliga biten däremellan, vilket sparar mycket tid för ett företag. Lagersystemet kommer även meddela när en vara håller på att ta slut och beräkna när varan kommer vara slut baserat på tidigare åtgång. Beroende på vilket lagersystem man har kan man också få det att automatiskt beställa varan som håller på att ta slut. Med hjälp av sådana system och många andra så går vi just nu in i en ny period av en grundläggande förändring i logistikverksamheten och dess strategi. IT har och fortsätter i snabbare takt än någonsin att göra kostnadsminskningar genom informationsdelning och logistiksynkronisering mellan handelspartnerna och tjänsteleverantörerna.

Den digitala logistiken tar över

Den nya generationen av digital logistik drivs av webbaserade företagslogistikapplikationer som möjliggör samarbete med alla som använder samma applikation. Den digitala logistiken möjliggör nya modeller och koncept för att säkerställa en hög produktionstakt utan oplanerade avbrott. Med den digitala logistiken har också kundnöjdheten ökat stort, något som möjliggjorts genom att man kan ha en kundfokuserad logistik med hjälp av digitala hjälpmedel. Att utlova exakta leveransdatum och dessutom kunna meddela direkt när varan nått fram har bidragit stort till denna kundnöjdhet. Den 1 juli 2015 öppnades av EU Digital Transport and Logistics Forum vilket syftar till att underlätta och se över vad som behövs för den fortsatta digitaliseringen av godshantering och logistik. Den syftar även till att försäkra sig om att jobb skapas inom denna sektor, inte att jobben blir färre när digitaliseringen tar över mer och mer. Inom transport kan digitaliseringen förbättra trafik – och transporthanteringen genom noggrannare information om trafikförhållandena på vägen samt att ge information om infrastrukturförhållanden. Med övervakning i realtid kan logistikleverantörer optimera transportverksamheten genom att reagera på oväntade händelser och exempelvis leda om en transport. Digitaliseringen kommer att effektivisera transporter markant men fortfarande finns hinder att överkomma. Det kan handla om att bokningar av en transport inte blir registrerat eller att fraktinstruktioner inte följer med själva bokningen av transporten, vilket leder till förseningar. För att lösa detta införs ofta små valideringar genom en sorts kontroll mot transportören som säkerställer att allt är korrekt. Med system med många automatiska valideringar passerar färre fel genom systemet, vilket sparar tid och säkerställer att leveransen kommer fram i tid.

© 2021 Boxed Logistics