Framtidens logistik

Från de första monteringslinjerna till dagens avancerade robotlösningar utvecklas leverantörskedjan kontinuerligt. De senaste trenderna inom dessa områden fokuserar på smart, tekniskt styrda system för att minska driftskostnaderna och öka effektiviteten.

Framtidens logistik

Det var militären som började med att utveckla logistik till en affärsidé. Det var när de levererade vapen och andra varor som behövdes i strid som det krävdes mycket planering och på så vis utvecklades det till en affärsidé. Det handlade främst om den växande efterfrågan och komplexiteten i försörjningskedjan där transport av stora mängder varor till avlägsna platser gjordes, i linje med globaliseringen av handeln.

Avgörande del i verksamhet

Logistik- och försörjningskedjeaspekten är avgörande för alla verksamheteroavsett om det gäller leverans av kvalitetsråvaror, tjänster, effektiv tillverkningsprocess samt spårning, transport eller lagring av färdiga varor. Företag som har väl utformade leveranskedjor kan möta konsumentbehoven på ett mer snabbt och tidigt sätt och blir på det sättet framgångsrika. Det stärker såväl kundrelationer som lojaliteten hos kunderna vilket i sin tur ger förvärv av nya kunder genom goda rekommendationer. Digitalisering är den största processen för att kunna använda de senaste tekniska lösningarna tillsammans med andra fysiska och digitala tillgångar för att omorganisera logistikpraxis. På det sättet man man anpassa sig bättre till den snabba, konkurrenskraftiga affärsmiljön i flera kanaler. Digitalisering förbättrar både hastighet, dynamik och elasticitet i hela leverantörskedjan, vilket leder till ökad kundrespons och så småningom högre intäkter. Genom att digitalisera kan företagen uppnå ökade intäkter och högre marknadsvärdering. Men, för att kunna dra full nytta av digitaliseringens fördelar måste företagen i grunden ompröva sin strategi för försörjningskedjor. Det räcker inte att bara övergå till digital teknik, det måste finnas ett värde och ett syfte att uppnå. Därför måste man alltid göra en utförlig konsekvensanalys innan någon typ av förändring.

Utan mänsklig inmatning

Inom digitaliseringsområdet har IoT (the Internet of Things) en framträdande plats som en högtransformativ teknisk lösning inom logistikområdet. IoT refererar till ett system med interrelaterade datorer som möjliggör överföring av data över nätverk utan mänsklig inmatning. Det hjälper företag att övervaka inventarier, hantera lagerlagret, optimera flottans turer och minska död körsträcka. Avancerade AI-lösningar (Artificiell Intelligens) har många tillämpningar i försörjningskedjan, särskilt när det kommer till lagringen. Det inkluderar användning av gest-igenkänningslösningar istället för tangentbord och möss i upphandlingsprocessen. Det inkluderar också autonoma fordon (självkörande bilar), avsedda att navigera utan mänsklig hand. Konceptet robotteknik och automation är också väl implementerat i försörjningskedjan. De senaste generationerna av robotar är enklare att programmera, mer flexibla och samtidigt prisvärda. Deras roll är inte att ersätta all mänsklig arbetskraft utan att hjälpa arbetare med upprepade och fysiskt utmanande uppgifter.

Riskhantering i processer

Företag måste lära sig att seriöst överväga riskhanteringen även i försörjningskedjor för att på så sätt förbereda sig för oönskade händelser. Ökad outsourcing, offshoring och försörjningskedjans säkerhet över hela linjen accentuerar ytterligare vikten av att hantera risker i försörjningskedjan. Försörjningskedjans flexibilitet är ett mått på ett företags förmåga att motstå störande händelser. Åtgärder för att göra utbudskedjan mer flexibel och robust inkluderar öppenhet i hela försörjningskedjan så att störningar kan upptäckas i tid. Det betyder nära samarbete med leverantörer och distributörer.

Riskhantering i processer

© 2021 Boxed Logistics