Logistik

Ordet logistik kan betyda ganska många saker om man djupdyker i ämnet. De allra flesta kopplar dock samman ordet logistik med transport på ett eller annat sätt. Det är en korrekt koppling i sig, men gäller det bara transport av en vara eller hur fungerar egentligen logistik bakom kulisserna, innan paketet eller tjänsten är på väg till rätt mottagare? Den korta förklaringen är att logistik handlar om att transportera bland annat produkter, tjänster, människor och information från punkt A till punkt B.

Vad är logistik

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definition av logistik är ”planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen”. Logistik är med andra ord så mycket mer än transport. Logistiken kommer från början från militära behov som att se till att drivmedel, mat och ammunition finns tillgängligt och vid exakt rätt tidpunkt för att kunna möta de behoven som ett militärt förband har i krigssituationer. Idag har logistiken blivit ett viktigt område för de allra flesta företag eftersom en väl fungerande logistik är ett viktigt steg i att förbättra lönsamheten, speciellt om företaget är inom produktions – eller transportbranschen. Då är en fungerande logistik A och O. Logistiken har en stor påverkan på både kostnader och kundservice, något som gör att den ständigt utvecklas, förfinas och förbättras. I Sverige har logistiken en extra viktig roll, detta då Sveriges geografiska läge gentemot de viktiga import- och exportmarknaderna kräver en utmärkt logistik för att få det kostnadseffektivt. Inom Sveriges gränser spelar logistiken också en stor roll gentemot andra mer befolkningstäta länder. Sverige är i det stora hela ett land med låg befolkningsdensitet vilket betyder att om man vill att transporter, butiker och verksamheter ska fungera smidigt krävs en förfinad logistik bakom.

Utvecklingen av dagens logistik

Logistiken har funnits länge och under 1800-talet instiftade Napoleon ”Générale de Logistique” alltså en logistikgeneral. Under andra världskriget blev logistiken särskilt tydlig och synlig där behoven med långa transporter, från framförallt USA, över Atlanten och Stilla havet var nödvändiga. Fram till 1960-talet var fokus primärt på att optimera och förbättra de logistikmoment som fanns. Detta gällde speciellt materialhanteringen, lagring och transporter. På 1960-talet växte totalkostnadsanalysen fram vilket innebär att ett företag nu studerar logistikens alla steg och kunde välja mellan det alternativ som gav lägst totalkostnad. Bra logistik började ses som en konkurrensfördel när man märkte att den billigaste logistikkostnaden inte alltid var den lönsammaste, utan med bra kundservice kom merförsäljning. Under 1980-talet förändrades stora delar av logistiken. Man försökte använda ett minimum av resurser i arbetet där även lagret inräknades och för att lyckas med detta, utan produktionsbortfall till följd av brist på komponenter, krävdes en helhetssyn över hela produktionskedjan, från inköp till färdig produkt. Olika former av datorbaserade system började också användas för bland annat produktionsplanering och informationsöverföring. Under 1990-talet började företagen leja ut de aktiviteter som kunde genomföras på ett bättre sätt, och därmed mer kostnadseffektivt, av andra företag. Tredjepartslogistiken växte fram under denna tid och företag la sin tillverkning i länder i Asien och Östeuropa för att få ner priserna. Informationsflödet fick en stor betydelse då man nu var tvungen att kunna hålla informationen mellan de olika företagen som ingick i hela logistikkedjan. Logistiken slutar aldrig att utvecklas och man letar, provar och forskar ständigt i nya sätt att utföra logistik så effektivt som möjligt.

© 2021 Boxed Logistics