Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att transportsystemen är starkt beroende av fossila bränslen, som vid förbränning producerar dessa växthusgaser som främst är de koldioxidutsläpp som sker. Sveriges inrikestransporter svarar för strax över 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är en stor siffra och det är en anledning till att nya hårdare miljökrav ställt på transportföretagen. De allra flesta transportföretag driver själva ett miljöarbete för att kunna minska sin påverkar på miljön.

Miljöpåverkan

De utsläpp som sker påverkar stora delar av vår miljö på olika sätt. Ämnena svaveldioxid, kväveoxid och ammoniak uppstår bland annat vid förbränning av fossila bränslen. Dessa ämnen bidrar till försurning av mark och vattendrag. Försurningen har effekter på de växter och djur som lever i dessa områden. En kemisk förändring sker vid försurning som gör att material vittrar snabbare och kan urlaka marker. Markförsurning innebär att vissa arter försvagas, vilket kan leda till att andra arter tar över, biodiversiteten minskar och som följd till detta sker det följdeffekter i hela ekosystemet. Det sura nedfall som sker kan dock inte alltid vi i Sverige påverka då stora delar av detta kommer från internationell sjöfart som använder oljor med hög svavelhalt. Internationella samarbeten för att minska dessa utsläpp sker dock frekvent. Sjöfarten, tillsammans med biltrafiken, leder även till övergödning på grund av för höga halter av kväve och fosfor. Denna övergödning påverkar haven negativt och kan resultera i algblomning, och detta kan leda till syrgasbrist och att fiskar dör. Växthusgaser har bidragit till en temperaturstegring de senaste decennierna som inte kan förklaras av enbart naturliga orsaker. Denna temperaturstegring rubbar balansen och stör både djurliv och växtliv och påverkar ekosystemen.

Vad kan göras?

För att lyckas minska transportsektorns miljöpåverkan måste de fordon som används bli mer energieffektiva och fler av dessa fordon måste drivas med förnybara bränslen. Det kommer också behövas fler alternativ till de traditionella bil- och flygresorna och lastbilstransporterna. Det behövs också en miljöanpassad transportinfrastruktur. Vägar och järnvägar blir ofta barriärer mellan stadsdelar och kan hindra den som hellre promenerar än tar bilen. Känner man att det inte är säkert att korsa den där stora vägen på vägen till jobbet eller för att lämna barnen på skolan så tar man bilen istället. Även om det bara är en eller två kilometer dit. Att ändra den nuvarande transportinfrastrukturen skulle bli en massiv kostnad, men det är något som behövs ta hänsyn till vid planering av nya vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Det får inte glömmas bort att mycket redan görs för att minska miljöpåverkan. Det har utvecklats vattensnål tvätt av tunga fordon, elbussar, biogas, drivmedel som delvis baseras på tallolja, lättare flygplansmotorer som sparar bränsle och minskar utsläpp, batteridrivna lastmaskiner, elbilar och fartyg som går över till LNG som bränsle. Visserligen släpper LNG också ut miljöföroreningar men betydligt mindre än de traditionella drivmedlen. Trots företagens ansträngning och innovativa nya klimatsmarta lösningar för trafik så återstår mycket jobb. Transportsektorn behöver fortfarande minska sina utsläpp och det är en av de största utmaningarna transportföretagen står inför. Mycket kommer att hända inom detta område med tillgång till ny teknik och nya drivmedelslösningar.

© 2021 Boxed Logistics