Transport- och produktionslogistik

Inom logistik har det med åren växt fram ett par olika delar som logistik kan delas upp i. Det finns exempelvis de som jobbar med transportlogistik och de som jobbar med produktionslogistik. Dessa olika delar och specialiseringar av yrken behövs för att dels kunna få en så kostnadseffektiv logistikkedja som möjligt, men också för att kunna konkurrera med andra företag inom samma bransch. En kund kommer med största sannolikhet välja det företag som har den bästa logistiken och därmed är så effektiva som möjligt med att få fram det kunden betalar för på utlovad tid.

Transportlogistik

Med transportlogistik menas oftast förflyttning och övervakning av gods från en punkt till en annan. Här är lastbil, järnväg, båt och flyg de dominerande sätten att göra denna förflyttning på. Ibland måste en transport på vägen till kund skifta transportsätt. Detta sker oftast på en terminal och för att detta ska vara effektivt görs vissa lösningar för att transporten ska kunna återupptas så snabbt som möjligt. En transportlogistiker jobbar med just detta, att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån kundens perspektiv. Som ledare för transporten är det transportlogistikerns ansvar att hitta lösningar som inte bara är effektiva utan också ekonomiskt försvarbara. Utöver det driver de allra flesta företag ett arbete för att minska sin miljöpåverkan och en transportlogistiker måste ha ett miljötänk när det gäller att hantera transporterna. Transportbranschen är idag en bransch i kraftig expansion och behovet av flexibla, ekonomiska och miljövänliga transporter ökar.

Produktionslogistik

Inom produktionslogistiken är målet att förbättra de olika delarna i en produktion. Om man lyckas med att få en smidigare övergång till nästa del i produktionen, eller minska tidsåtgången i en eller olika delar i kedjan, så blir produktionen effektivare och mer lönsam. Här nämns ofta ordet ledtid, vilket är den tid det tar från starten av en process tills dess att processen är klar och fyller sitt syfte. Produktionslogistiken involverar ofta flera olika företag och för att uppnå en effektiv process finns en hel del olika strategier. Att utforma en optimal partistorlek är ett grundläggande steg inom produktionslogistik och för att beräkna denna används en formel som kallas Wilsonformel. Med hjälp av denna matematiska formel är målet att anpassa partistorleken till exakta mått utifrån kundens order. För att kunna styra ett pariflöde används oftast två olika metoder som kallas för Pull-metoden och Push-metoden. Pull-metoden går ut på att man producerar endast utifrån vad man beräknat är kundens behov, medans inom Push-metoden gör man tvärtom. Man producerar så mycket det bara går utifrån det råmaterial man har. Detta ökar möjligheten för kunden att få sina produkter inom utsatt tid, och ger kunden möjlighet att i efterhand öka ordern utan att behöva vänta ännu längre på sin produkt. Med Push-metoden är risken stor för att man får en större lagerhållning, vilket kostar pengar, jämfört med om man använder sig av Pull-metoden. Beroende på hur processen ser ut för företagen så passar det ena systemet bättre än det andra. För de företag som har en lång tillverkningsprocess och långa ledtider blir det svårt att förutse och beräkna kapaciteten. Men för att försöka bemöta dessa utmaningar används en hel del matematik och matematiska formler och de som vill börja jobba inom området har höga matematiska krav på sig.

© 2021 Boxed Logistics